KKU 4 640x332

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ได้ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาบริการนักศึกษาพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมาเยี่ยมชมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ ไปจนถึงการให้บริการสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อวางแผนและจัดบริการห้องสมุด ให้เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้บริการของนักศึกษาต่อไป