ผ่านไปอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางศูนย์เทคโนฯ มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัด

"โครงการฝึกอบรม

การใช้งาน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น"

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,022,440 บาท

ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับอันดียิ่ง และด้วยผลของโครงการนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างได้รับความรู้ใหม่ๆสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ และความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่อาจจะเคยใช้อยู่บ้าง ทั้งนี้เราก็หวังว่าทุกท่านจะนำสิ่งที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ไปต่อยอดและฝึกฝนใช้งานจนคล่อง เพื่อจะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สุดสุด