IMG 3492

          ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆ ที่ได้รับการสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ทำให้การเรียนรู้ออนไลน์และเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารเทศไม่ใช่เรื่องยากสำหรับบุคลากร ครู อาจารย์ และผู้พิการทางสายตาอีกต่อไป โดยโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้ที่ความบกพร่องทางการเห็น กิจกรรมที่ 1 หมวดที่ 2 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการผลิตและแปลเป็นสื่อ E-Braille ที่ถูกต้อง ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงและนำไปใช้งานได้จริง 

ซึ่งทางผู้จัดต้องขอขอบคุณในทุกๆความร่วมมือ และการเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตสื่อE-Braille มายังทุกๆส่วน ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆเช่นนี้จะได้รับการสนับสนุนอีกในครั้งต่อๆไป