ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ในสังกัด มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีโอกาสร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ซึ่งยังความปลาบปลื้มปิติกับบุคลากรในทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง