โครงการ สื่อการเรียนรู้สู้ภัยโควิดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

(Media Production for Learning Protection Covid-19 for Visually impaired Person)

429 800x600

            เป็นโครงการที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลตนเองและวิธีการป้องกันตนเองจาก COVID-19 และโรคทั่วไปที่เกิดประจำในฤดูฝน-ฤดูหนาว เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N) ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ผ่านสื่ออักษรเบรลล์, E-PUB (Electronic Publication) และสื่อเดซี่ประเภท Ncc Only ให้แก่ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และเกี่ยวเนื่องถึงโรคต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งแม้ว่าโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ ในปัจจุบันจะมีวิธีการป้องกันและรักษาที่มีศักยภาพ แต่กลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในวัยเรียน เป็นกลุ่มที่มีกิจวัตรประจำวันอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งในสถานศึกษาเฉพาะความพิการและหน่วยบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การให้ความรู้และการเผยแพร่ในทุกช่องทางให้กลุ่มดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จะช่วยสร้างเกราะป้องกันได้อย่างแท้จริง

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในได้ที่ www.etcb.in.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Line ID: etcb.in.th

 

Attachments:
Access this URL (https://drive.google.com/file/d/1Qlz1Uvc3O3TFGGe40pmhe6t-GRx1pMKj/view?usp=sharing)COVID19-Word[สื่อการเรียนรู้สู้ภัยโควิด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในรูปแบบไฟล์ .doc]0 kB
Access this URL (https://drive.google.com/file/d/1xY8f1Orv9GgC4Ks3g34mStlFEUz5GtFY/view?usp=sharing)COVID19-NCC[สื่อการเรียนรู้สู้ภัยโควิด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในรูปแบบไฟล์เดซี่ ]0 kB
Access this URL (https://drive.google.com/file/d/1ogOic0T9dZtTg14CPcTQ15SPLAJ3Nx7t/view?usp=sharing)COVID-EPUB[สื่อการเรียนรู้สู้ภัยโควิด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในรูปแบบไฟล์ EPUB]0 kB