ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามประกาศมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 014 / 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งพนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
นางสาววิภาดา นิลสวิท
โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัว ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด เลขที่ 214 หมู่ 10 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-239499 ต่อ 15, 470122 โทรสาร 043-470122
จึงเรียนมาเพื่อทราบ