ประกาศรายชื่อ

ผู้เข้ารับการคัดเลือก
พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน

                ตามประกาศมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 014 / 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งพนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

  1. นางสาวนุชสิรี กล่อมแก้ว
  2. นางสาววิภาดา นิลสวิท
  3. นายณัฐพงศ์ ศรีกองคำ

                โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาเข้ารับการทดสอบในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด เลขที่ 214 หมู่ 10 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-239499 ต่อ 15, 470122 โทรสาร 043-470122

           

                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ