พิมพ์
หมวด: ข่าวสารจาก ETCB
ฮิต: 373

JobForWeb

ประกาศ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ 014 / 2562

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

                    ด้วยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด   มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมูลนิธิฯ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่สมัคร พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน

     จำนวน  1  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      -  เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และมีทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์อยู่ใน ระดับดี

      -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา

      -  มีทักษะใช้งานคอมพิวเตอร์ และการพิมพ์สัมผัส

      -  ไม่จำกัดเพศ  สัญชาติไทย  มีอายุระหว่าง  22 – 35  ปี

      -  มีความซื่อสัตย์  มีความประพฤติดี  มีประวัติส่วนตัวดี

      -  มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ  และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

      -  มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้

      -  ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตรวจพิสูจน์อักษรเบรลล์ และ/หรือผ่านการประกวดอ่าน เขียนอักษรเบรลล์ และได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. เอกสารที่ต้องไปยื่นในการสมัคร

      3.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 

      3.2  สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา                            จำนวน    1   ฉบับ

      3.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                      จำนวน    1   ฉบับ

      3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน                                     จำนวน    1   ฉบับ

      3.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4 ซ.ม. (2 นิ้ว)      

             จำนวน  2   รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน)

      3.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)               จำนวน    1   ฉบับ

      3.7  หลักฐานการผ่านงาน                                   จำนวน    1   ฉบับ

 

  1. วัน เวลา  และสถานที่สมัคร

          4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด   
ตั้งอยู่เลขที่ 214  หมู่  10  ถนนมะลิวัลย์  ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทรศัพท์  043-239499 ต่อ 15, 470122  โทรสาร 043-470122 ระหว่างวันที่  1 – 31 ตุลาคม พ.ศ.  2562  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          4.2  ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.etcb.in.th  และ www.facebook.com/etcb.in.th  และนำส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางที่อยู่ตามข้อ 4.1

  1. การดำเนินการคัดเลือก

       5.1  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก  วันศุกร์ที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       ณ สถานที่สมัคร, www.etcb.in.th  และ www.facebook.com/etcb.in.th

       5.2  วัน  เวลาสอบคัดเลือก  วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา  09.00 น.

       ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

      5.3  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

       ณ สถานที่สมัคร, www.etcb.in.th  และ www.facebook.com/etcb.in.th

      5.4  รายงานตัววันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ สถานที่สมัคร

       ถ้าไม่มารายงานตัว ตามวัน  และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับสำรองแทนต่อไป

      5.5  เริ่มปฏิบัติงาน  วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา  08.00 น. 

        

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศ  ณ  วันที่   23  กันยายน  พ.ศ. 2562

      ลงชื่อ  ...............................................

       (นางกรกนก     ศิริวงษ์)

        ผู้อำนวยการ

       มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

                 ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัคร.doc)ประกาศรับสมัคร_word[รายละเอียดประกาศรับสมัคร_word]64 kB
Download this file (ประกาศรับสมัครตำหแน่งพนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อฯ.pdf)ประกาศรับสมัคร_pdf[รายละเอียดประกาศรับสมัคร_pdf]966 kB
Download this file (ใบสมัคร.doc)ใบสมัคร_word[รายละเอียดใบสมัคร_word]154 kB
Download this file (ใบสมัคร.pdf)ใบสมัคร_pdf[ใบสมัครงาน_pdf]2120 kB