ประกาศ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ /๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน
ตามประกาศฉบับที่ 003/2562 ลงวันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิ ตำแหน่ง พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้
ลำดับที่ 1 นายศุภฤกษ์ ทองอุไร
ลำดับที่ 2 นางสาวฐิตานันท์ ทองหลาง
ลำดับที่ 3 นางทิพวรรณ พรมจักร
ดังนั้น จึงขอให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว และทำสัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ในวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื่อ ...............................................
(นางกรกนก ศิริวงษ์)
ผู้อำนวยการ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Attachments:
Download this file (ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf)Download_ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก[ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน]562 kB