final_colorResize_487x480.jpg

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

          ตำแหน่ง พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

          สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

  1. นางสาวพรพิมล บุญกล้า
  2. นางสาวธนพร หงษ์ทัพ
  3. นางสาวบุษรินทร์ แก้วทะชาติ
  4. นางสาวสุตาภัทร พิมพ์ลี
  5. นางสาวฐิตานันท์ ทองหลาง
  6. นางสาววีรลักษณ์ สินสืบผล
  7. นายปรีดา มีป้อง
  8. นางสาวทิพวรรณ พรมจักร
  9. นายศุภฤกษ์ ทองอุไร
  10. นางสาวสุภาพร ยิ้มย่อง

 

                                        (นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงเพชร)

                              หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

 

 

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 4347 0122

 

 

 

Attachments:
Download this file (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผลิตสื่อฯ.pdf)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ_PDF[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด]316 kB