ประกาศ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่   ๐๐๓/ ๒๕๖๒

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

            ด้วยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด   มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมูลนิธิฯ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.  ตำแหน่งที่สมัคร    พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

     จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

      - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         และ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

      - ไม่จำกัดเพศ  สัญชาติไทย  มีอายุระหว่าง  ๒๒ – ๓๕  ปี

      - มีความซื่อสัตย์  มีความประพฤติดี  มีประวัติส่วนตัวดี

      - มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ  และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

      - มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้

      - หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 

          หรือเป็นทหารปลดประจำการ

  • ถ้ามีทักษะการพิมพ์สัมผัสจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

๓.  เอกสารที่ต้องไปยื่นในการสมัคร

      ๓.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 

      ๓.๒  สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา                                  จำนวน    ๑   ฉบับ

      ๓.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             จำนวน    ๑   ฉบับ

      ๓.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน                                            จำนวน    ๑   ฉบับ

      ๓.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  ขนาด  ๓ x ๔ ซ.ม. (๒ นิ้ว)          

             จำนวน  ๒   รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน)

      ๓.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                       จำนวน    ๑   ฉบับ

      ๓.๗  หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี)                                 จำนวน    ๑   ฉบับ

๔.  วัน  เวลา  และสถานที่สมัคร

          ๔.๑   ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด   ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔  หมู่  ๑๐  ถนนมะลิวัลย์  ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๔๓ - ๒๓๙๔๙๙  ต่อ  ๑๕, ๐๔๓-๔๗๐ ๑๒๒ โทรสาร ๐๔๓-๔๗๐ ๑๒๒   ระหว่างวันที่  ๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

            ๔.๒  ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.etcb.in.th  และ www.facebook.com/etcb.in.th  และนำส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางที่อยู่ตามข้อ ๔.๑

๕.  การดำเนินการคัดเลือก

๕.๑  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก  วันอังคารที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

       ณ สถานที่สมัคร, www.etcb.in.th  และ www.facebook.com/etcb.in.th

๕.๒  วัน  เวลาสอบคัดเลือก  วันศุกร์ ที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.

       ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

๕.๓  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

       ณ สถานที่สมัคร, www.etcb.in.th  และ www.facebook.com/etcb.in.th

๕.๔  รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ สถานที่สมัคร

       ถ้าไม่มารายงานตัว ตามวัน  และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับ

       สำรองแทนต่อไป

๕.๕  เริ่มปฏิบัติงาน  วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐ น. 

        

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ  ณ  วันที่ ๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                              ลงชื่อ  ...............................................

                                                            (นางกรกนก     ศิริวงษ์)

                                                                     ผู้อำนวยการ

                                              มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

                                                            ในพระบรมราชูปถัมภ์

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัครพนักงานผลิตสื่อฯ.doc)Download_ประกาศรับสมัครงาน[ประกาศรับสมัครงาน Word]65 kB
Download this file (ประกาศรับสมัครพนักงานผลิตสื่อฯ.pdf)Download_ประกาศ[ประกาศรับสมัครงาน PDF]992 kB
Download this file (ใบสมัคร.pdf)Download_ใบสมัคร[ใบสมัครงาน]2135 kB