รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เครือข่ายห้องสมุดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งได้จัดทำสำเนาหนังสืออักษรเบรลล์ ประเภทอ่านเสริม จำนวน 60 เรื่อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมจัดส่งไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอด 15 แห่งทั่วประเทศค่ะ