13521.jpg
 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตามมาตรา 32/4 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 
ข้อมูลจาก : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 **สำหรับไฟล์ Word อยู่ระหว่างการผลิต 
 
Attachments:
Download this file (คู่มือ ฉบับสมบูรณ์ 29-5-62.pdf)คู่มือ-PDF[คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตามมาตรา 32/4]904 kB