ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษมูลนิธิ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-  งานบุคคล
-  งานธุรการ	
-  งานจัดหาอุปกรณ์  
สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
- ประชาสัมพันธ์องค์กร และหารายได้ 
- บริการความรู้และสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร  จดหมายข่าว โซเซียลมีเดีย
- ส่งเสริมการวิจัย ด้านการผลิตสื่อและการนวัตกรรมทางการศึกษา  
ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนการสอน
- งานผลิตต้นฉบับ
1. สื่ออักษรเบรลล์
2. สื่อเสียงระบบดิจิตอล	
3. สื่อตัวขยาย
4. สื่อภาพนูน หรือการศึกษาอื่น 
- งานผลิตสื่อเสริม
- งานทะเบียนต้นฉบับ
- งานอบรมทักษะการผลิต
สื่อการเรียนการสอน
- ประสานงานเครือข่าย
ผลิตสื่อการเรียนการสอน/ห้องสมุดธรรมิกชนฯ 
- จัดทำคู่มือ/องค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อ
ฝ่ายบริการสื่อการเรียนการสอน
- งานสำเนา
1. สื่ออักษรเบรลล์
2. สื่อเสียงระบบดิจิตอล
- งานบริการสื่อการเรียนการสอน
- งานทะเบียนสื่อการเรียนการสอน
- ประสานงานเครือข่ายบริการสื่อการเรียนการสอน/งานบริการห้องสมุดธรรมิกชน
ฝ่ายซ่อมบำรุงและบริการเทคโนโลยีฯ
- งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
- งานบริการ/แนะนำการใช้อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
- งานอบรมทักษะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
- งานอบรมทักษะการใช้อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
- ประสานงานเครือข่ายซ่อมบำรุง และบริการเทคโนโลยีฯ