พิมพ์
หมวด: บุคลากร
ฮิต: 4643

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดมีดังนี

นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดและหัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อฯ

นางอรนุช บุญกล้า ผู้เชี่ยวชาญอักษรเบรลล์

นายธีระรักษ์ ศิริเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม

นายเทวัญ เสนไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

นางสาวจิตติพร สุระหิต พนักงานธุรการและหัวหน้าฝ่ายบริการสื่อ

นางสาวธนวันต์ วรินทร์ปกรณ์ พนักงานบริการสื่อการเรียนการสอน

นางสาวนฤมล กาญวงษา พนักงานบริการสื่อการเรียนการสอน

นางสาวเสาวนีย์ ใคร่นุ่นภา พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

นายศุภฤกษ์ ทองอุไร พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

นายเอกศักดิ์ โตละหาน พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน

นายธีรชาติ สมาธิ พนักงานบริการเทคโนโลยี

นางสาวปวีณา มีป้อง พนักงานประชาสัมพันธ์/บริการสื่อและเทคโนโลยี