ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายบริการสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายซ่อมบำรุงและบริการเทคโนโลยีฯ ซึ่งแต่ละส่วนมีขอบเขตรับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

        จัดการเกี่ยวกับงานด้านบุคคล งานเอกสาร ประชาสัมพันธ์และหารายได้ งานบริการความรู้และสารสนเทศ ส่งเสริมการวิจัยด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

- งานบุคคล

- งานธุรการ

- งานจัดหาอุปกรณ์ สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

- งานประชาสัมพันธ์และหารายได้

 

ร่วมจัดนิทรรศการ
เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

ประชาสัมพันธ์
สื่อ และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
ให้กลุ่มเป้าหมายทราบและขอรับบริการได้

 

ร่วมจัดนิทรรศการสื่อ
และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
ให้กับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนการสอน

        ผลิตสื่อต้นฉบับอักษรเบรลล์ สื่อเสียงระบบดิจิตอล สื่อภาพนูน สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ งานทะเบียนต้นฉบับ รวมถึงอบรมทักษะด้านการผลิตสื่อให้กับผู้เกี่ยวข้อง

- งานผลิตต้นฉบับ โดยแบ่งออกเป็น สื่ออักษรเบรลล์ สื่อเสียงระบบดิจิตอล และสื่อตัวขยาย 

- งานผลิตสื่อเสริม

- งานทะเบียนต้นฉบับ

- งานอบรมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน

- ประสานงานเครือข่ายผลิตสื่อการเรียนการสอน

 

 

จัดทำสื่อต้นฉบับภาพนูน จัดทำสำเนาสื่ออักษรเบรลล์ เครื่องทำสำเนาภาพนูน
ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ ผลิตสื่อเสียง

ตรวจต้นฉบับสื่ออักษรเบรลล์

 

ฝ่ายบริการสื่อการเรียนการสอน

        จัดทำสำเนาและให้บริการสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นสื่ออักษรเบรลล์ สื่อเสียงระบบดิจิตอล และสื่อการเรียนการสอนอื่นตามความต้องการจำเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงประสานงานเครือข่ายบริการสื่อการเรียนการสอน งานบริการห้องสมุดธรรมิกชน

- งานสำเนา ประกอบด้วย สื่ออักษรเบรลล์ และสื่อเสียงระบบดิจิตอล

- งานบริการสื่อการเรียนการสอน

- งานทะเบียนสื่อการเรียนการสอน

- ประสานงานเครือข่ายบริการสื่อการเรียนการสอน

 

View the embedded image gallery online at:
http://etcb.in.th/index.php/m-about-us/operation#sigProId14e6c73a3e

ฝ่ายซ่อมบำรุง และบริการเทคโนโลยีฯ

        บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานเครือข่ายซ่อมบำรุงและบริการเทคโนโลยีฯ

- งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

- งานบริการ/แนะนำการใช้อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

- งานอบรมทักษะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

- งานอบรมทักษะการใช้อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

- ประสานงานเครือข่ายซ่อมบำรุง และบริการเทคโนโลยีฯ

 

View the embedded image gallery online at:
http://etcb.in.th/index.php/m-about-us/operation#sigProId0d98b6841a