ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายบริการสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายซ่อมบำรุงและบริการเทคโนโลยีฯ ซึ่งแต่ละส่วนมีขอบเขตรับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          -  งานบุคคล

          -  งานธุรการ

          -  งานจัดหาอุปกรณ์  สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

          -  ประชาสัมพันธ์องค์กร และหารายได้

          -  บริการความรู้และสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เช่น วารสาร จดหมายข่าว โซเซียลมีเดีย

          -  ส่งเสริมการวิจัย ด้านการผลิตสื่อและการนวัตกรรมทางการศึกษา 

               

              ร่วมจัดนิทรรศการสื่อ และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
                    ให้กับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนการสอน

        - งานผลิตต้นฉบับ

  1. สื่ออักษรเบรลล์
  2. สื่อเสียงระบบดิจิตอล
  3. สื่อตัวขยาย

        - งานผลิตสื่อเสริม

        - งานทะเบียนต้นฉบับ

        - งานอบรมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน

        - ประสานงานเครือข่ายผลิตสื่อการเรียนการสอน

21268461 1656146234405036 1380373393 o
รูปแบบสื่ออักษรเบรลล์ จัดทำสำเนาสื่ออักษรเบรลล์ เครื่องทำสำเนาภาพนูน
ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ ผลิตสื่อเสียง

ตรวจต้นฉบับสื่ออักษรเบรลล์

ฝ่ายบริการสื่อการเรียนการสอน

       - งานสำเนา

  1. สื่ออักษรเบรลล์
  2. สื่อเสียงระบบดิจิตอล

        - งานบริการสื่อการเรียนการสอน

        - งานทะเบียนสื่อการเรียนการสอน

        - ประสานงานเครือข่ายบริการสื่อการเรียนการสอน

 

View the embedded image gallery online at:
http://etcb.in.th/index.php/m-about-us/operation#sigProId14e6c73a3e

ฝ่ายซ่อมบำรุง และบริการเทคโนโลยีฯ

        - งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

        - งานบริการ/แนะนำการใช้อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

        - งานอบรมทักษะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

        - งานอบรมทักษะการใช้อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

        - ประสานงานเครือข่ายซ่อมบำรุง และบริการเทคโนโลยีฯ

 

View the embedded image gallery online at:
http://etcb.in.th/index.php/m-about-us/operation#sigProId0d98b6841a