1.  ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั่วไป บุคลากร ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

2.  จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะที่จำเป็นอื่นๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ การผลิตสื่อการเรียนการสอน  การใช้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  การดูแลรักษา/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย

3.  ให้บริการ/จำหน่าย สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ทางการศึกษา แก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบุคลากรและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

4.  เตรียมความพร้อมทักษะทางเทคโนโลยี แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น กลุ่มเป้าหมาย ให้มีศักยภาพ  สามารถศึกษาและประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพแห่งตน

5.  เป็นสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

6.  ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

7.  สร้างความตระหนักและการยอมรับของสังคมต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านการศึกษา  การประกอบอาชีพ  ตลอดจนความเท่าเทียมกันในสังคม