เพื่อยกระดับการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด ศูนย์เทคโนโลยีฯ มีกระบวนการดำเนินงาน  ดังนี้

1. ประสานงานร่วมกับเครือข่ายด้านการผลิตสื่อฯ ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ และภาคีเครือข่าย เพื่อการบริการกลุ่มเป้าหมาย

2. ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการทำงานเพื่อการเป็นเครือข่าย

3. ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยการจัดอบรม/แนะนำทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

4. ให้บริการสื่อการเรียนการสอนแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกับหอสมุดเบญญาลัย (www.benyalai.in.th)

5. จัดหา/จำหน่ายอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ  ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น