ในปี พ.ศ. 2521 นายประหยัด ภูหนองโอง ได้เริ่มต้นมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ที่บ้านเช่าครึ่งหลังในซอยธารทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการสอนหนังสือนักเรียนตาบอด จำนวน 13 คน เพื่อการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นยิ่งสำหรับการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น อันเป็นปัญหาที่มูลนิธิฯ มีนโยบายและส่งเสริมมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2535 ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนของรัฐบาลแคนาดา  ปี พ.ศ. 2545 ศูนย์ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนได้รับการยกระดับเป็นศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ซึ่งได้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาส่งเสริมการผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เช่น การบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ การบริการอบรม/แนะนำการใช้อุปกรณ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด คือ การผลิตสื่อการเรียนการสอน การบริการสื่อการเรียนการสอน การซ่อมบำรุง และการอบรมแนะนำการใช้อุปกรณ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตลอดจนการจัดทำโครงการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน