บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดมีดังนี

นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดและหัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อฯ

นายธีระรักษ์ ศิริเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม

นายเทวัญ เสนไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

นางสาวจิตติพร สุระหิต พนักงานธุรการและหัวหน้าฝ่ายบริการสื่อ

นางสาวธนวันต์ วรินทร์ปกรณ์ พนักงานบริการสื่อการเรียนการสอน

นางสาวเสาวนีย์ ใคร่นุ่นภา พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

นายศุภฤกษ์ ทองอุไร พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

นายเอกศักดิ์ โตละหาน พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน

นายธีรชาติ สมาธิ พนักงานบริการเทคโนโลยี

นางสาวปวีณา มีป้อง พนักงานประชาสัมพันธ์/บริการสื่อและเทคโนโลยี

นางสาววิภาดา นิลสวิท พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน