รายนามคณะกรรมการ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

 

                                                         1. นายวินิจ มูลวิชา                                                              ประธานกรรมการ 

                                                         2. นายโกมล มาลัยทอง                                                       รองประธานกรรมการ

                                                         3. นายวีระแมน นิยมพล                                                       กรรมการ

                                                         4. นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์                                                 กรรมการ

                                                         5. นายเอกชัย นาสมปอง                                                     กรรมการ

                                                         6. นายบริสุทธิ์ ผดุงโภคสูริย์                                                กรรมการ

                                                         7. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น        กรรมการ

                                                         8. ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น           กรรมการ

                                                         9. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด               กรรมการและเลขานุการ

                                                        10. พนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ