พันธกิจ

-  ดำเนินกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

-  ดำเนินกิจกรรมการบริการสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

-  เผยแพร่ และอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน  นักศึกษา   และบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

-  อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน การใช้งาน การบำรุงรักษา ตลอดจนการซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นกลุ่มเป้าหมาย

-  การบริการด้านเทคโนโลยี อาทิ การให้คำแนะนำ การบริการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการบริการจัดซื้อจัดหาสื่อเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษาและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

-  การบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกตามรายการที่ปรากฏในกฎกระทรวงฯ

-  ให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก อันส่งผลต่อการยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น