Online Donation

 
 

ขอเรียนเชิญร่วมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้โดยสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตสื่อฯ เช่น แผ่น CD/DVD, กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์อักษรเบรลล์ ฯลฯ

 

 

Donor information

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อฯ

Donation Information

บาท
Offline Payment