Campaigns

ขอเรียนเชิญร่วมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้โดยสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตสื่อฯ เช่น แผ่น CD/DVD, กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์อักษรเบรลล์ ฯลฯ

 

 

หนังสือเก่ามีคุณค่า ขอเชิญแบ่งปันความรู้ ทำบุญด้วยหนังสือ

หรือร่วมสมทบทุนซื้อหนังสือเพื่อผลิตสื่อให้ผู้พิการทางสายตา

book